مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : فهیمه سیدناصری
در حال بارگذاری
جورچین واژه ها 2 (سطح متوسط:23 جدول کلمات (واژه سازی،دیکته بازی))
جورچین واژه ها 2 (سطح متوسط:23 جدول کلمات (واژه سازی،دیکته بازی))

کد: 91961

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

جورچین واژه ها 2 (سطح متوسط:23 جدول کلمات (واژه سازی،دیکته بازی))

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

وزیری

قیمت

65000ریال

جورچین واژه ها 3 (سطح متوسط:23 جدول کلمات (واژه سازی،دیکته بازی))
جورچین واژه ها 3 (سطح متوسط:23 جدول کلمات (واژه سازی،دیکته بازی))

کد: 91962

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

جورچین واژه ها 3 (سطح متوسط:23 جدول کلمات (واژه سازی،دیکته بازی))

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

وزیری

قیمت

65000ریال

دنیای کودکان باهوش 5 (یاد بگیریم فکر کنیم:مفاهیم علوم،طبقه بندی)
دنیای کودکان باهوش 5 (یاد بگیریم فکر کنیم:مفاهیم علوم،طبقه بندی)

کد: 89703

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

دنیای کودکان باهوش 5 (یاد بگیریم فکر کنیم:مفاهیم علوم،طبقه بندی)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

75000ریال

دنیای کودکان باهوش 6 (یاد بگیریم فکر کنیم:مفاهیم اولیه ریاضی)
دنیای کودکان باهوش 6 (یاد بگیریم فکر کنیم:مفاهیم اولیه ریاضی)

کد: 89704

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

دنیای کودکان باهوش 6 (یاد بگیریم فکر کنیم:مفاهیم اولیه ریاضی)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

75000ریال

دنیای کودکان باهوش 1 (یاد بگیریم فکر کنیم:نقطه چین،تقویت مهارت های حرکتی)
دنیای کودکان باهوش 1 (یاد بگیریم فکر کنیم:نقطه چین،تقویت مهارت های حرکتی)

کد: 89699

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

دنیای کودکان باهوش 1 (یاد بگیریم فکر کنیم:نقطه چین،تقویت مهارت های حرکتی)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

75000ریال

دنیای کودکان باهوش 7 (یاد بگیریم فکر کنیم:ریاضیات پایه)
دنیای کودکان باهوش 7 (یاد بگیریم فکر کنیم:ریاضیات پایه)

کد: 89705

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

دنیای کودکان باهوش 7 (یاد بگیریم فکر کنیم:ریاضیات پایه)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

75000ریال

دنیای کودکان باهوش 2 (یاد بگیریم فکر کنیم:شناخت شکل ها)
دنیای کودکان باهوش 2 (یاد بگیریم فکر کنیم:شناخت شکل ها)

کد: 89700

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

دنیای کودکان باهوش 2 (یاد بگیریم فکر کنیم:شناخت شکل ها)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

75000ریال

دنیای کودکان باهوش 3 (یاد بگیریم فکر کنیم:شناخت رنگ ها در محیط اطراف ما)
دنیای کودکان باهوش 3 (یاد بگیریم فکر کنیم:شناخت رنگ ها در محیط اطراف ما)

کد: 89701

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

دنیای کودکان باهوش 3 (یاد بگیریم فکر کنیم:شناخت رنگ ها در محیط اطراف ما)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

75000ریال

دنیای کودکان باهوش 4 (یاد بگیریم فکر کنیم:تمرکز و دقت،تفاوت و تشابه)
دنیای کودکان باهوش 4 (یاد بگیریم فکر کنیم:تمرکز و دقت،تفاوت و تشابه)

کد: 89702

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

دنیای کودکان باهوش 4 (یاد بگیریم فکر کنیم:تمرکز و دقت،تفاوت و تشابه)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

75000ریال

دنیای آواشناسی کودکانه 2 (آموزش صامت ها و مصوت ها و کلمات ترکیبی،مهارت های زبان آموزی)
دنیای آواشناسی کودکانه 2 (آموزش صامت ها و مصوت ها و کلمات ترکیبی،مهارت های زبان آموزی)

کد: 85769

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

دنیای آواشناسی کودکانه 2 (آموزش صامت ها و مصوت ها و کلمات ترکیبی،مهارت های زبان آموزی)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

80000ریال

دنیای آواشناسی کودکانه 3 (تشخیص صداهای همخوان در اول و وسط کلمه،مهارت های زبان آموزی)
دنیای آواشناسی کودکانه 3 (تشخیص صداهای همخوان در اول و وسط کلمه،مهارت های زبان آموزی)

کد: 85770

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

دنیای آواشناسی کودکانه 3 (تشخیص صداهای همخوان در اول و وسط کلمه،مهارت های زبان آموزی)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

80000ریال

دنیای آواشناسی کودکانه 4 (تشخیص صداهای همخوان در آخر کلمه،مهارت های زبان آموزی)
دنیای آواشناسی کودکانه 4 (تشخیص صداهای همخوان در آخر کلمه،مهارت های زبان آموزی)

کد: 85771

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

دنیای آواشناسی کودکانه 4 (تشخیص صداهای همخوان در آخر کلمه،مهارت های زبان آموزی)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

80000ریال

دنیای آواشناسی کودکانه 5 (شناخت کلمه های هم آوا و هم آهنگ،مهارت های زبان آموزی)
دنیای آواشناسی کودکانه 5 (شناخت کلمه های هم آوا و هم آهنگ،مهارت های زبان آموزی)

کد: 85772

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

دنیای آواشناسی کودکانه 5 (شناخت کلمه های هم آوا و هم آهنگ،مهارت های زبان آموزی)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

80000ریال

دنیای آواشناسی کودکانه 6 (شناخت فعل ها و فعالیت ها،مهارت های زبان آموزی)
دنیای آواشناسی کودکانه 6 (شناخت فعل ها و فعالیت ها،مهارت های زبان آموزی)

کد: 85777

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

دنیای آواشناسی کودکانه 6 (شناخت فعل ها و فعالیت ها،مهارت های زبان آموزی)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

80000ریال

دنیای آواشناسی کودکانه 1 (شناخت صامت ها و مصوت ها و کلمات ترکیبی،مهارت های زبان آموزی)
دنیای آواشناسی کودکانه 1 (شناخت صامت ها و مصوت ها و کلمات ترکیبی،مهارت های زبان آموزی)

کد: 85768

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

دنیای آواشناسی کودکانه 1 (شناخت صامت ها و مصوت ها و کلمات ترکیبی،مهارت های زبان آموزی)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

80000ریال

کیف کتاب قاصدک حواستو جمع کن (جلدهای 13تا24)،(12جلدی،باجعبه)
کیف کتاب قاصدک حواستو جمع کن (جلدهای 13تا24)،(12جلدی،باجعبه)

کد: 83281

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

کیف کتاب قاصدک حواستو جمع کن (جلدهای 13تا24)،(12جلدی،باجعبه)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

1030000ریال

حواستو جمع کن21 (آشنایی با چهار فصل،آب و هوا،میوه ها،لباس ها و مراسم)
حواستو جمع کن21 (آشنایی با چهار فصل،آب و هوا،میوه ها،لباس ها و مراسم)

کد: 82983

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

حواستو جمع کن21 (آشنایی با چهار فصل،آب و هوا،میوه ها،لباس ها و مراسم)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

80000ریال

حواستو جمع کن15 (مهارت های نوشتاری،آمادگی برای لوح نویسی)
حواستو جمع کن15 (مهارت های نوشتاری،آمادگی برای لوح نویسی)

کد: 82975

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

حواستو جمع کن15 (مهارت های نوشتاری،آمادگی برای لوح نویسی)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

80000ریال

حواستو جمع کن22 (تقویت حافظه ی بینایی،فعالیت های حافظه ی دیداری)
حواستو جمع کن22 (تقویت حافظه ی بینایی،فعالیت های حافظه ی دیداری)

کد: 82985

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

حواستو جمع کن22 (تقویت حافظه ی بینایی،فعالیت های حافظه ی دیداری)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

80000ریال

حواستو جمع کن16 (آماده سازی برای نوشتن،دفتر تمرین لوح نویسی)
حواستو جمع کن16 (آماده سازی برای نوشتن،دفتر تمرین لوح نویسی)

کد: 82976

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

حواستو جمع کن16 (آماده سازی برای نوشتن،دفتر تمرین لوح نویسی)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

80000ریال

حواستو جمع کن23 (داستان خوانی،توالی و زنجیره ی تفکر)
حواستو جمع کن23 (داستان خوانی،توالی و زنجیره ی تفکر)

کد: 82986

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

حواستو جمع کن23 (داستان خوانی،توالی و زنجیره ی تفکر)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

80000ریال

حواستو جمع کن17 (مهارت های خواندن و نوشتن،حروف نویسی،شناخت مصوت ها و صامت ها و ترکیب آن ها)
حواستو جمع کن17 (مهارت های خواندن و نوشتن،حروف نویسی،شناخت مصوت ها و صامت ها و ترکیب آن ها)

کد: 82978

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

حواستو جمع کن17 (مهارت های خواندن و نوشتن،حروف نویسی،شناخت مصوت ها و صامت ها و ترکیب آن ها)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

80000ریال

حواستو جمع کن14 (الگوهای نوشتاری،نقطه چین های تصویری)
حواستو جمع کن14 (الگوهای نوشتاری،نقطه چین های تصویری)

کد: 100818

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

حواستو جمع کن14 (الگوهای نوشتاری،نقطه چین های تصویری)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

70000ریال

حواستو جمع کن24 (مهارت های استدلال،تقویت تمرکز و دقت)
حواستو جمع کن24 (مهارت های استدلال،تقویت تمرکز و دقت)

کد: 82987

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

حواستو جمع کن24 (مهارت های استدلال،تقویت تمرکز و دقت)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

80000ریال

حواستو جمع کن19 (نوشتن اعداد 1تا10،آموزش ترکیب اعداد،اعداد قبل و بعد)
حواستو جمع کن19 (نوشتن اعداد 1تا10،آموزش ترکیب اعداد،اعداد قبل و بعد)

کد: 82980

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

حواستو جمع کن19 (نوشتن اعداد 1تا10،آموزش ترکیب اعداد،اعداد قبل و بعد)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

80000ریال

حواستو جمع کن20 (مشاغل و فعالیت ها،آشنایی با فعالیت ها،محل کار و وسایل کار)
حواستو جمع کن20 (مشاغل و فعالیت ها،آشنایی با فعالیت ها،محل کار و وسایل کار)

کد: 82982

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

حواستو جمع کن20 (مشاغل و فعالیت ها،آشنایی با فعالیت ها،محل کار و وسایل کار)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

80000ریال

حواستو جمع کن11 (آموزش مفاهیم علوم،ارتباطات محیط اطراف ما)
حواستو جمع کن11 (آموزش مفاهیم علوم،ارتباطات محیط اطراف ما)

کد: 78968

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

حواستو جمع کن11 (آموزش مفاهیم علوم،ارتباطات محیط اطراف ما)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

70000ریال

کیف کتاب قاصدک فکر کن،پیدا کن،همراه با سی دی نرم افزار آموزشی،(3جلدی)
کیف کتاب قاصدک فکر کن،پیدا کن،همراه با سی دی نرم افزار آموزشی،(3جلدی)

کد: 65617

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

کیف کتاب قاصدک فکر کن،پیدا کن،همراه با سی دی نرم افزار آموزشی،(3جلدی)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

370000ریال

قاصدک دانایی 6 (مفاهیم اولیه ی ریاضی)
قاصدک دانایی 6 (مفاهیم اولیه ی ریاضی)

کد: 56118

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

قاصدک دانایی 6 (مفاهیم اولیه ی ریاضی)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

95000ریال

قاصدک دانایی14 (ماز 1)
قاصدک دانایی14 (ماز 1)

کد: 56126

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

قاصدک دانایی14 (ماز 1)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

95000ریال

قاصدک دانایی17 (آموزش نقاشی)
قاصدک دانایی17 (آموزش نقاشی)

کد: 56129

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

قاصدک دانایی17 (آموزش نقاشی)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

90000ریال

قاصدک دانایی18 (توالی منطقی)
قاصدک دانایی18 (توالی منطقی)

کد: 56130

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

قاصدک دانایی18 (توالی منطقی)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

90000ریال