مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : ابوالقاسم فردوسی
در حال بارگذاری
جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب (شاهنامه فردوسی15)
جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب (شاهنامه فردوسی15)

کد: 82127

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: قطره

مولف: ابوالقاسم فردوسی

جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب (شاهنامه فردوسی15)

ناشر

قطره

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

داستان جنگ هاماوران و رفتن کیکاووس به آسمان و جنگ هفت گردان (شاهنامه فردوسی6)
داستان جنگ هاماوران و رفتن کیکاووس به آسمان و جنگ هفت گردان (شاهنامه فردوسی6)

کد: 82121

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: قطره

مولف: ابوالقاسم فردوسی

داستان جنگ هاماوران و رفتن کیکاووس به آسمان و جنگ هفت گردان (شاهنامه فردوسی6)

ناشر

قطره

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

داستان رستم و سهراب (شاهنامه فردوسی7)
داستان رستم و سهراب (شاهنامه فردوسی7)

کد: 82124

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: قطره

مولف: ابوالقاسم فردوسی

داستان رستم و سهراب (شاهنامه فردوسی7)

ناشر

قطره

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

190000ریال

پادشاهی کیخسرو (شاهنامه فردوسی10)
پادشاهی کیخسرو (شاهنامه فردوسی10)

کد: 82125

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: قطره

مولف: ابوالقاسم فردوسی

پادشاهی کیخسرو (شاهنامه فردوسی10)

ناشر

قطره

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

پادشاهی خسرو پرویز (شاهنامه فردوسی25)
پادشاهی خسرو پرویز (شاهنامه فردوسی25)

کد: 81644

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: قطره

مولف: ابوالقاسم فردوسی

پادشاهی خسرو پرویز (شاهنامه فردوسی25)

ناشر

قطره

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

460000ریال

پادشاهی اسکندر (شاهنامه فردوسی20)
پادشاهی اسکندر (شاهنامه فردوسی20)

کد: 81638

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: قطره

مولف: ابوالقاسم فردوسی

پادشاهی اسکندر (شاهنامه فردوسی20)

ناشر

قطره

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

230000ریال

پادشاهی قباد (شیرویه)،اردشیر،گراز (فرائین)،بوراندخت،آزرمدخت،فرخزاد،یزگرد شهریار)،(شاهنامه فردوسی26)
پادشاهی قباد (شیرویه)،اردشیر،گراز (فرائین)،بوراندخت،آزرمدخت،فرخزاد،یزگرد شهریار)،(شاهنامه فردوسی26)

کد: 81646

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: قطره

مولف: ابوالقاسم فردوسی

پادشاهی قباد (شیرویه)،اردشیر،گراز (فرائین)،بوراندخت،آزرمدخت،فرخزاد،یزگرد شهریار)،(شاهنامه فردوسی26)

ناشر

قطره

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

پادشاهی اشکانیان پادشاهی ساسانیان از پادشاهی اردشیر بابکان تا بهرام شاپور)،(شاهنامه فردوسی21)
پادشاهی اشکانیان پادشاهی ساسانیان از پادشاهی اردشیر بابکان تا بهرام شاپور)،(شاهنامه فردوسی21)

کد: 81640

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: قطره

مولف: ابوالقاسم فردوسی

پادشاهی اشکانیان پادشاهی ساسانیان از پادشاهی اردشیر بابکان تا بهرام شاپور)،(شاهنامه فردوسی21)

ناشر

قطره

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

پادشاهی ساسانیان از پادشاهی یزگرد بزه گر تا قباد (شاهنامه فردوسی22)
پادشاهی ساسانیان از پادشاهی یزگرد بزه گر تا قباد (شاهنامه فردوسی22)

کد: 81641

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: قطره

مولف: ابوالقاسم فردوسی

پادشاهی ساسانیان از پادشاهی یزگرد بزه گر تا قباد (شاهنامه فردوسی22)

ناشر

قطره

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

پادشاهی گشتاسب هفتخان اسفندیار (شاهنامه فردوسی17)
پادشاهی گشتاسب هفتخان اسفندیار (شاهنامه فردوسی17)

کد: 81630

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: قطره

مولف: ابوالقاسم فردوسی

پادشاهی گشتاسب هفتخان اسفندیار (شاهنامه فردوسی17)

ناشر

قطره

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

پادشاهی کسری انوشیروان (شاهنامه فردوسی23)
پادشاهی کسری انوشیروان (شاهنامه فردوسی23)

کد: 81642

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: قطره

مولف: ابوالقاسم فردوسی

پادشاهی کسری انوشیروان (شاهنامه فردوسی23)

ناشر

قطره

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

480000ریال

پادشاهی گشتاسب رزم رستم و اسفندیار (شاهنامه فردوسی18)
پادشاهی گشتاسب رزم رستم و اسفندیار (شاهنامه فردوسی18)

کد: 81631

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: قطره

مولف: ابوالقاسم فردوسی

پادشاهی گشتاسب رزم رستم و اسفندیار (شاهنامه فردوسی18)

ناشر

قطره

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

پادشاهی هرمزد پسر انوشیروان (شاهنامه فردوسی24)
پادشاهی هرمزد پسر انوشیروان (شاهنامه فردوسی24)

کد: 81643

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: قطره

مولف: ابوالقاسم فردوسی

پادشاهی هرمزد پسر انوشیروان (شاهنامه فردوسی24)

ناشر

قطره

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

230000ریال

داستان رستم و شغاد،پادشاهی بهمن اسفندیار،همای،داراب،دارا (شاهنامه فردوسی19)
داستان رستم و شغاد،پادشاهی بهمن اسفندیار،همای،داراب،دارا (شاهنامه فردوسی19)

کد: 81632

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: قطره

مولف: ابوالقاسم فردوسی

داستان رستم و شغاد،پادشاهی بهمن اسفندیار،همای،داراب،دارا (شاهنامه فردوسی19)

ناشر

قطره

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال

شاهنامه فردوسی (باقاب،چرم)
شاهنامه فردوسی (باقاب،چرم)

کد: 81014

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: جاویدان،بدرقه جاویدان

مولف: ابوالقاسم فردوسی

شاهنامه فردوسی (باقاب،چرم)

ناشر

جاویدان،بدرقه جاویدان

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

وزیری

قیمت

1800000ریال

شاهنامه فردوسی (2جلدی،باقاب)
شاهنامه فردوسی (2جلدی،باقاب)

کد: 81017

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: جاویدان،بدرقه جاویدان

مولف: ابوالقاسم فردوسی

شاهنامه فردوسی (2جلدی،باقاب)

ناشر

جاویدان،بدرقه جاویدان

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

وزیری

قیمت

1500000ریال

داستان رستم با خاقان چین (شاهنامه فردوسی12)
داستان رستم با خاقان چین (شاهنامه فردوسی12)

کد: 80913

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: قطره

مولف: ابوالقاسم فردوسی

داستان رستم با خاقان چین (شاهنامه فردوسی12)

ناشر

قطره

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

170000ریال

برگردان روایت گونه شاهنامه فردوسی به نثر
برگردان روایت گونه شاهنامه فردوسی به نثر

کد: 8200

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: قطره

مولف: ابوالقاسم فردوسی

مترجم: محمد دبیرسیاقی

برگردان روایت گونه شاهنامه فردوسی به نثر

ناشر

قطره

مولف

ابوالقاسم فردوسی

مترجم

محمد دبیرسیاقی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

وزیری

قیمت

800000ریال

مقدمه شاهنامه پادشاهی کیومرث،هوشنگ،تهمورث،جمشید،ضحاک (شاهنامه فردوسی 1)
مقدمه شاهنامه پادشاهی کیومرث،هوشنگ،تهمورث،جمشید،ضحاک (شاهنامه فردوسی 1)

کد: 80909

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: قطره

مولف: ابوالقاسم فردوسی

مقدمه شاهنامه پادشاهی کیومرث،هوشنگ،تهمورث،جمشید،ضحاک (شاهنامه فردوسی 1)

ناشر

قطره

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

160000ریال

پادشاهی نوذر،زو،گرشاسپ،کیقباد (شاهنامه فردوسی 4)
پادشاهی نوذر،زو،گرشاسپ،کیقباد (شاهنامه فردوسی 4)

کد: 80910

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: قطره

مولف: ابوالقاسم فردوسی

پادشاهی نوذر،زو،گرشاسپ،کیقباد (شاهنامه فردوسی 4)

ناشر

قطره

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

160000ریال

پادشاهی کیکاووس رفتن او به مازندران و هفتخان رستم (شاهنامه فردوسی 5)
پادشاهی کیکاووس رفتن او به مازندران و هفتخان رستم (شاهنامه فردوسی 5)

کد: 80912

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: قطره

مولف: ابوالقاسم فردوسی

پادشاهی کیکاووس رفتن او به مازندران و هفتخان رستم (شاهنامه فردوسی 5)

ناشر

قطره

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

داستان کاموس کشانی (شاهنامه فردوسی11)
داستان کاموس کشانی (شاهنامه فردوسی11)

کد: 80752

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: قطره

مولف: ابوالقاسم فردوسی

داستان کاموس کشانی (شاهنامه فردوسی11)

ناشر

قطره

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال

داستان یازده رخ (شاهنامه فردوسی14)
داستان یازده رخ (شاهنامه فردوسی14)

کد: 80750

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: قطره

مولف: ابوالقاسم فردوسی

داستان یازده رخ (شاهنامه فردوسی14)

ناشر

قطره

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

حوادث پس از کشته شدن سیاوش (شاهنامه فردوسی 9)
حوادث پس از کشته شدن سیاوش (شاهنامه فردوسی 9)

کد: 80751

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: قطره

مولف: ابوالقاسم فردوسی

حوادث پس از کشته شدن سیاوش (شاهنامه فردوسی 9)

ناشر

قطره

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

170000ریال

داستان سیاوش (شاهنامه فردوسی 8)
داستان سیاوش (شاهنامه فردوسی 8)

کد: 80498

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: قطره

مولف: ابوالقاسم فردوسی

داستان سیاوش (شاهنامه فردوسی 8)

ناشر

قطره

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال

داستان اکوان دیو و داستان بیژن و منیژه (شاهنامه فردوسی13)
داستان اکوان دیو و داستان بیژن و منیژه (شاهنامه فردوسی13)

کد: 80499

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: قطره

مولف: ابوالقاسم فردوسی

داستان اکوان دیو و داستان بیژن و منیژه (شاهنامه فردوسی13)

ناشر

قطره

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

140000ریال

پادشاهی کیخسرو،نومید شدن کیخسرو از جهانداری،پادشاهی لهراسپ (شاهنامه فردوسی16)
پادشاهی کیخسرو،نومید شدن کیخسرو از جهانداری،پادشاهی لهراسپ (شاهنامه فردوسی16)

کد: 80501

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: قطره

مولف: ابوالقاسم فردوسی

پادشاهی کیخسرو،نومید شدن کیخسرو از جهانداری،پادشاهی لهراسپ (شاهنامه فردوسی16)

ناشر

قطره

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

170000ریال

پادشاهی منوچهر (شاهنامه فردوسی 3)
پادشاهی منوچهر (شاهنامه فردوسی 3)

کد: 11334

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: قطره

مولف: ابوالقاسم فردوسی

پادشاهی منوچهر (شاهنامه فردوسی 3)

ناشر

قطره

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

170000ریال

پادشاهی فریدون (شاهنامه فردوسی 2)
پادشاهی فریدون (شاهنامه فردوسی 2)

کد: 80496

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: قطره

مولف: ابوالقاسم فردوسی

پادشاهی فریدون (شاهنامه فردوسی 2)

ناشر

قطره

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

130000ریال

شاهنامه فردوسی
شاهنامه فردوسی

کد: 80349

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: قطره

مولف: ابوالقاسم فردوسی

شاهنامه فردوسی
1100000ریال

شاهنامه فردوسی

ناشر

قطره

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

وزیری

قیمت

1100000ریال

مجموعه قصه های شاهنامه فردوسی (جلدهای 1تا12)،(12جلدی،باجعبه)
مجموعه قصه های شاهنامه فردوسی (جلدهای 1تا12)،(12جلدی،باجعبه)

کد: 77672

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: برف

مولف: ابوالقاسم فردوسی

مجموعه قصه های شاهنامه فردوسی (جلدهای 1تا12)،(12جلدی،باجعبه)

ناشر

برف

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

480000ریال

قصه های شاهنامه 11 (نبرد بیژن و هومان)
قصه های شاهنامه 11 (نبرد بیژن و هومان)

کد: 77370

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: برف

مولف: ابوالقاسم فردوسی

قصه های شاهنامه 11 (نبرد بیژن و هومان)

ناشر

برف

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

40000ریال