مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : پاملا اسپلند،الیزابت وردیکت
در حال بارگذاری
تلاشت را بکن و بهترین خودت باش!:حد و حدود... (چاشنی های آدم بودن)
تلاشت را بکن و بهترین خودت باش!:حد و حدود... (چاشنی های آدم بودن)

کد: 57739

گروه بندی: روانشناسی کودک و نوجوان

ناشر: ایران بان

مولف: پاملا اسپلند،الیزابت وردیکت

مترجم: سمیرا ابراهیمی

تلاشت را بکن و بهترین خودت باش!:حد و حدود... (چاشنی های آدم بودن)

ناشر

ایران بان

مولف

پاملا اسپلند،الیزابت وردیکت

مترجم

سمیرا ابراهیمی

گروه بندی

روانشناسی کودک و نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال

مجموعه چاشنی های آدم بودن (8جلدی،باقاب)
مجموعه چاشنی های آدم بودن (8جلدی،باقاب)

کد: 57747

گروه بندی: روانشناسی کودک و نوجوان

ناشر: ایران بان

مولف: پاملا اسپلند،الیزابت وردیکت

مترجم: سمیرا ابراهیمی

مجموعه چاشنی های آدم بودن (8جلدی،باقاب)

ناشر

ایران بان

مولف

پاملا اسپلند،الیزابت وردیکت

مترجم

سمیرا ابراهیمی

گروه بندی

روانشناسی کودک و نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

1790000ریال

دوستانت را پیدا و انتخاب کن!:توانایی های اجتماعی (چاشنی های آدم بودن)
دوستانت را پیدا و انتخاب کن!:توانایی های اجتماعی (چاشنی های آدم بودن)

کد: 57740

گروه بندی: روانشناسی کودک و نوجوان

ناشر: ایران بان

مولف: پاملا اسپلند،الیزابت وردیکت

مترجم: سمیرا ابراهیمی

دوستانت را پیدا و انتخاب کن!:توانایی های اجتماعی (چاشنی های آدم بودن)

ناشر

ایران بان

مولف

پاملا اسپلند،الیزابت وردیکت

مترجم

سمیرا ابراهیمی

گروه بندی

روانشناسی کودک و نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال

زمانت را مدیریت کن!:استفاده مفید از زمان (چاشنی های آدم بودن)
زمانت را مدیریت کن!:استفاده مفید از زمان (چاشنی های آدم بودن)

کد: 57741

گروه بندی: روانشناسی کودک و نوجوان

ناشر: ایران بان

مولف: پاملا اسپلند،الیزابت وردیکت

مترجم: سمیرا ابراهیمی

زمانت را مدیریت کن!:استفاده مفید از زمان (چاشنی های آدم بودن)

ناشر

ایران بان

مولف

پاملا اسپلند،الیزابت وردیکت

مترجم

سمیرا ابراهیمی

گروه بندی

روانشناسی کودک و نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

240000ریال

کار درست را بشناس و انجام بده!:ارزش های مثبت (چاشنی های آدم بودن)
کار درست را بشناس و انجام بده!:ارزش های مثبت (چاشنی های آدم بودن)

کد: 57743

گروه بندی: روانشناسی کودک و نوجوان

ناشر: ایران بان

مولف: پاملا اسپلند،الیزابت وردیکت

مترجم: سمیرا ابراهیمی

کار درست را بشناس و انجام بده!:ارزش های مثبت (چاشنی های آدم بودن)

ناشر

ایران بان

مولف

پاملا اسپلند،الیزابت وردیکت

مترجم

سمیرا ابراهیمی

گروه بندی

روانشناسی کودک و نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

کمک کن و ایمن بمان!:قدرتمند شدن (چاشنی های آدم بودن)
کمک کن و ایمن بمان!:قدرتمند شدن (چاشنی های آدم بودن)

کد: 57744

گروه بندی: روانشناسی کودک و نوجوان

ناشر: ایران بان

مولف: پاملا اسپلند،الیزابت وردیکت

مترجم: سمیرا ابراهیمی

کمک کن و ایمن بمان!:قدرتمند شدن (چاشنی های آدم بودن)

ناشر

ایران بان

مولف

پاملا اسپلند،الیزابت وردیکت

مترجم

سمیرا ابراهیمی

گروه بندی

روانشناسی کودک و نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

240000ریال

افرادی که برایشان مهم هستی!:حمایت (چاشنی های آدم بودن)
افرادی که برایشان مهم هستی!:حمایت (چاشنی های آدم بودن)

کد: 57737

گروه بندی: روانشناسی کودک و نوجوان

ناشر: ایران بان

مولف: پاملا اسپلند،الیزابت وردیکت

مترجم: سمیرا ابراهیمی

افرادی که برایشان مهم هستی!:حمایت (چاشنی های آدم بودن)

ناشر

ایران بان

مولف

پاملا اسپلند،الیزابت وردیکت

مترجم

سمیرا ابراهیمی

گروه بندی

روانشناسی کودک و نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

240000ریال

همیشه در حال یادگیری باش!:تعهد به یادگیری (چاشنی های آدم بودن)
همیشه در حال یادگیری باش!:تعهد به یادگیری (چاشنی های آدم بودن)

کد: 57745

گروه بندی: روانشناسی کودک و نوجوان

ناشر: ایران بان

مولف: پاملا اسپلند،الیزابت وردیکت

مترجم: سمیرا ابراهیمی

همیشه در حال یادگیری باش!:تعهد به یادگیری (چاشنی های آدم بودن)

ناشر

ایران بان

مولف

پاملا اسپلند،الیزابت وردیکت

مترجم

سمیرا ابراهیمی

گروه بندی

روانشناسی کودک و نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

240000ریال