مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : جهانگیر منصور
در حال بارگذاری
مجموعه قوانین و مقررات مربوط به استان،شهر،شهرستان،روستا و شهرداری 1399
مجموعه قوانین و مقررات مربوط به استان،شهر،شهرستان،روستا و شهرداری 1399

کد: 7740

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: دیدار

مولف: جهانگیر منصور

مجموعه قوانین و مقررات مربوط به استان،شهر،شهرستان،روستا و شهرداری 1399

ناشر

دیدار

مولف

جهانگیر منصور

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

وزیری

قیمت

1700000ریال

قانون حمایت خانواده 1399
قانون حمایت خانواده 1399

کد: 34281

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: دوران

مولف: جهانگیر منصور

قانون حمایت خانواده 1399

ناشر

دوران

مولف

جهانگیر منصور

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

جیبی

قیمت

180000ریال

قوانین و مقررات جدید دیوان عدالت اداری 1399
قوانین و مقررات جدید دیوان عدالت اداری 1399

کد: 31188

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: دیدار

مولف: جهانگیر منصور

قوانین و مقررات جدید دیوان عدالت اداری 1399

ناشر

دیدار

مولف

جهانگیر منصور

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

جیبی

قیمت

130000ریال

قوانین و مقررات تعاون و شرکت های تعاونی 1399
قوانین و مقررات تعاون و شرکت های تعاونی 1399

کد: 31111

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: دوران

مولف: جهانگیر منصور

قوانین و مقررات تعاون و شرکت های تعاونی 1399

ناشر

دوران

مولف

جهانگیر منصور

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

جیبی

قیمت

200000ریال

قوانین و مقررات مواد مخدر 1399
قوانین و مقررات مواد مخدر 1399

کد: 31113

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: دوران

مولف: جهانگیر منصور

قوانین و مقررات مواد مخدر 1399

ناشر

دوران

مولف

جهانگیر منصور

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

جیبی

قیمت

320000ریال

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1399
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1399

کد: 25305

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: دوران

مولف: جهانگیر منصور

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1399

ناشر

دوران

مولف

جهانگیر منصور

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

جیبی

قیمت

120000ریال

قوانین چک،سفته،برات،قانون صدور چک 1399 (راهنمای طرح شکایت در مراجع قضایی و ثبتی)
قوانین چک،سفته،برات،قانون صدور چک 1399 (راهنمای طرح شکایت در مراجع قضایی و ثبتی)

کد: 25293

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: دیدار

مولف: جهانگیر منصور

قوانین چک،سفته،برات،قانون صدور چک 1399 (راهنمای طرح شکایت در مراجع قضایی و ثبتی)

ناشر

دیدار

مولف

جهانگیر منصور

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

جیبی

قیمت

180000ریال

قوانین و مقررات ثبتی 1399
قوانین و مقررات ثبتی 1399

کد: 25311

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: دیدار

مولف: جهانگیر منصور

قوانین و مقررات ثبتی 1399

ناشر

دیدار

مولف

جهانگیر منصور

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

جیبی

قیمت

520000ریال

قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) 1399
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) 1399

کد: 25306

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: دوران

مولف: جهانگیر منصور

قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) 1399

ناشر

دوران

مولف

جهانگیر منصور

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

جیبی

قیمت

240000ریال

قانون مدنی 1399 (جلدهای اول،دوم و سوم)
قانون مدنی 1399 (جلدهای اول،دوم و سوم)

کد: 25295

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: دیدار

مولف: جهانگیر منصور

قانون مدنی 1399 (جلدهای اول،دوم و سوم)

ناشر

دیدار

مولف

جهانگیر منصور

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

جیبی

قیمت

240000ریال

قانون مجازات اسلامی 1399
قانون مجازات اسلامی 1399

کد: 25303

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: دیدار

مولف: جهانگیر منصور

قانون مجازات اسلامی 1399

ناشر

دیدار

مولف

جهانگیر منصور

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

جیبی

قیمت

440000ریال

قانون تجارت 1399 (همراه با قانون تجارت الکترونیکی و قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397/08/13)
قانون تجارت 1399 (همراه با قانون تجارت الکترونیکی و قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397/08/13)

کد: 25296

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: دیدار

مولف: جهانگیر منصور

قانون تجارت 1399 (همراه با قانون تجارت الکترونیکی و قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397/08/13)

ناشر

دیدار

مولف

جهانگیر منصور

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

جیبی

قیمت

260000ریال

قوانین،مقررات و آئین نامه های دیوان محاسبات عمومی کشور 1399
قوانین،مقررات و آئین نامه های دیوان محاسبات عمومی کشور 1399

کد: 25307

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: دیدار

مولف: جهانگیر منصور

قوانین،مقررات و آئین نامه های دیوان محاسبات عمومی کشور 1399

ناشر

دیدار

مولف

جهانگیر منصور

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

جیبی

قیمت

900000ریال

قوانین و مقررات مربوط به ازدواج و طلاق 1399
قوانین و مقررات مربوط به ازدواج و طلاق 1399

کد: 25294

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: دیدار

مولف: جهانگیر منصور

قوانین و مقررات مربوط به ازدواج و طلاق 1399

ناشر

دیدار

مولف

جهانگیر منصور

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

جیبی

قیمت

240000ریال

قانون روابط موجر و مستاجر 1399
قانون روابط موجر و مستاجر 1399

کد: 25297

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: دوران

مولف: جهانگیر منصور

قانون روابط موجر و مستاجر 1399

ناشر

دوران

مولف

جهانگیر منصور

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

جیبی

قیمت

170000ریال

قوانین و مقررات مربوط به وصیت و ارث 1399
قوانین و مقررات مربوط به وصیت و ارث 1399

کد: 25304

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: دیدار

مولف: جهانگیر منصور

قوانین و مقررات مربوط به وصیت و ارث 1399

ناشر

دیدار

مولف

جهانگیر منصور

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

جیبی

قیمت

250000ریال

قوانین و مقررات مربوطه به تخلفات اداری 1399
قوانین و مقررات مربوطه به تخلفات اداری 1399

کد: 25292

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: دوران

مولف: جهانگیر منصور

قوانین و مقررات مربوطه به تخلفات اداری 1399

ناشر

دوران

مولف

جهانگیر منصور

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

جیبی

قیمت

180000ریال

قوانین و مقررات مربوط به اجرای احکام 1399
قوانین و مقررات مربوط به اجرای احکام 1399

کد: 179

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: دوران

مولف: جهانگیر منصور

قوانین و مقررات مربوط به اجرای احکام 1399

ناشر

دوران

مولف

جهانگیر منصور

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

جیبی

قیمت

400000ریال

قانون مالیات های مستقیم 1399
قانون مالیات های مستقیم 1399

کد: 381

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: دیدار

مولف: جهانگیر منصور

قانون مالیات های مستقیم 1399

ناشر

دیدار

مولف

جهانگیر منصور

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

جیبی

قیمت

420000ریال

مجموعه قوانین و مقررات جزایی 1399
مجموعه قوانین و مقررات جزایی 1399

کد: 4793

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: دیدار

مولف: جهانگیر منصور

مجموعه قوانین و مقررات جزایی 1399

ناشر

دیدار

مولف

جهانگیر منصور

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

وزیری

قیمت

2200000ریال

قانون کار،قانون بیمه بیکاری 1399
قانون کار،قانون بیمه بیکاری 1399

کد: 387

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: دوران

مولف: جهانگیر منصور

قانون کار،قانون بیمه بیکاری 1399

ناشر

دوران

مولف

جهانگیر منصور

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

جیبی

قیمت

380000ریال

قوانین آئین دادرسی کیفری 1399
قوانین آئین دادرسی کیفری 1399

کد: 181

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: دیدار

مولف: جهانگیر منصور

قوانین آئین دادرسی کیفری 1399

ناشر

دیدار

مولف

جهانگیر منصور

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

جیبی

قیمت

350000ریال

قوانین و مقررات استخدامی 1399 (قانون مدیریت خدمات کشوری)
قوانین و مقررات استخدامی 1399 (قانون مدیریت خدمات کشوری)

کد: 11602

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: دیدار

مولف: جهانگیر منصور

قوانین و مقررات استخدامی 1399 (قانون مدیریت خدمات کشوری)

ناشر

دیدار

مولف

جهانگیر منصور

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

جیبی

قیمت

450000ریال

مجموعه قوانین و مقررات حقوقی 1399
مجموعه قوانین و مقررات حقوقی 1399

کد: 4794

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: دوران

مولف: جهانگیر منصور

مجموعه قوانین و مقررات حقوقی 1399

ناشر

دوران

مولف

جهانگیر منصور

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

وزیری

قیمت

1500000ریال