مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : فهیمه سیدناصری
در حال بارگذاری
جورچین واژه ها 2 (سطح متوسط:23 جدول کلمات (واژه سازی،دیکته بازی))
جورچین واژه ها 2 (سطح متوسط:23 جدول کلمات (واژه سازی،دیکته بازی))

کد: 91961

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

جورچین واژه ها 2 (سطح متوسط:23 جدول کلمات (واژه سازی،دیکته بازی))

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

وزیری

قیمت

65000ریال

جورچین واژه ها 3 (سطح متوسط:23 جدول کلمات (واژه سازی،دیکته بازی))
جورچین واژه ها 3 (سطح متوسط:23 جدول کلمات (واژه سازی،دیکته بازی))

کد: 91962

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

جورچین واژه ها 3 (سطح متوسط:23 جدول کلمات (واژه سازی،دیکته بازی))

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

وزیری

قیمت

65000ریال

جورچین واژه ها 4 (سطح سخت:23 جدول کلمات (واژه سازی،دیکته بازی))
جورچین واژه ها 4 (سطح سخت:23 جدول کلمات (واژه سازی،دیکته بازی))

کد: 91963

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

جورچین واژه ها 4 (سطح سخت:23 جدول کلمات (واژه سازی،دیکته بازی))

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

وزیری

قیمت

65000ریال

جورچین واژه ها 5 (سطح خیلی سخت:22 جدول کلمات (واژه سازی،دیکته بازی))
جورچین واژه ها 5 (سطح خیلی سخت:22 جدول کلمات (واژه سازی،دیکته بازی))

کد: 91964

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

جورچین واژه ها 5 (سطح خیلی سخت:22 جدول کلمات (واژه سازی،دیکته بازی))

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

وزیری

قیمت

65000ریال

جورچین واژه ها 6 (سطح خیلی دشوار:15 جدول کلمات متاقطع (واژه سازی،دیکته بازی))
جورچین واژه ها 6 (سطح خیلی دشوار:15 جدول کلمات متاقطع (واژه سازی،دیکته بازی))

کد: 91965

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

جورچین واژه ها 6 (سطح خیلی دشوار:15 جدول کلمات متاقطع (واژه سازی،دیکته بازی))

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

وزیری

قیمت

65000ریال

جورچین واژه ها 1 (سطح ساده:23 جدول کلمات (واژه سازی،دیکته بازی))
جورچین واژه ها 1 (سطح ساده:23 جدول کلمات (واژه سازی،دیکته بازی))

کد: 91960

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

جورچین واژه ها 1 (سطح ساده:23 جدول کلمات (واژه سازی،دیکته بازی))

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

وزیری

قیمت

65000ریال

دنیای کودکان باهوش 3 (یاد بگیریم فکر کنیم:شناخت رنگ ها در محیط اطراف ما)
دنیای کودکان باهوش 3 (یاد بگیریم فکر کنیم:شناخت رنگ ها در محیط اطراف ما)

کد: 89701

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

دنیای کودکان باهوش 3 (یاد بگیریم فکر کنیم:شناخت رنگ ها در محیط اطراف ما)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

75000ریال

دنیای کودکان باهوش 4 (یاد بگیریم فکر کنیم:تمرکز و دقت،تفاوت و تشابه)
دنیای کودکان باهوش 4 (یاد بگیریم فکر کنیم:تمرکز و دقت،تفاوت و تشابه)

کد: 89702

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

دنیای کودکان باهوش 4 (یاد بگیریم فکر کنیم:تمرکز و دقت،تفاوت و تشابه)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

75000ریال

دنیای کودکان باهوش 5 (یاد بگیریم فکر کنیم:مفاهیم علوم،طبقه بندی)
دنیای کودکان باهوش 5 (یاد بگیریم فکر کنیم:مفاهیم علوم،طبقه بندی)

کد: 89703

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

دنیای کودکان باهوش 5 (یاد بگیریم فکر کنیم:مفاهیم علوم،طبقه بندی)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

75000ریال

دنیای کودکان باهوش 6 (یاد بگیریم فکر کنیم:مفاهیم اولیه ریاضی)
دنیای کودکان باهوش 6 (یاد بگیریم فکر کنیم:مفاهیم اولیه ریاضی)

کد: 89704

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

دنیای کودکان باهوش 6 (یاد بگیریم فکر کنیم:مفاهیم اولیه ریاضی)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

75000ریال

دنیای کودکان باهوش 1 (یاد بگیریم فکر کنیم:نقطه چین،تقویت مهارت های حرکتی)
دنیای کودکان باهوش 1 (یاد بگیریم فکر کنیم:نقطه چین،تقویت مهارت های حرکتی)

کد: 89699

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

دنیای کودکان باهوش 1 (یاد بگیریم فکر کنیم:نقطه چین،تقویت مهارت های حرکتی)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

75000ریال

دنیای کودکان باهوش 7 (یاد بگیریم فکر کنیم:ریاضیات پایه)
دنیای کودکان باهوش 7 (یاد بگیریم فکر کنیم:ریاضیات پایه)

کد: 89705

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

دنیای کودکان باهوش 7 (یاد بگیریم فکر کنیم:ریاضیات پایه)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

75000ریال

دنیای کودکان باهوش 2 (یاد بگیریم فکر کنیم:شناخت شکل ها)
دنیای کودکان باهوش 2 (یاد بگیریم فکر کنیم:شناخت شکل ها)

کد: 89700

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

دنیای کودکان باهوش 2 (یاد بگیریم فکر کنیم:شناخت شکل ها)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

75000ریال

حواستو جمع کن13 (الگوهای نوشتاری،نقطه چین های هندسی)
حواستو جمع کن13 (الگوهای نوشتاری،نقطه چین های هندسی)

کد: 82971

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

حواستو جمع کن13 (الگوهای نوشتاری،نقطه چین های هندسی)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

70000ریال

حواستو جمع کن24 (مهارت های استدلال،تقویت تمرکز و دقت)
حواستو جمع کن24 (مهارت های استدلال،تقویت تمرکز و دقت)

کد: 82987

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

حواستو جمع کن24 (مهارت های استدلال،تقویت تمرکز و دقت)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

70000ریال

حواستو جمع کن19 (نوشتن اعداد 1تا10،آموزش ترکیب اعداد،اعداد قبل و بعد)
حواستو جمع کن19 (نوشتن اعداد 1تا10،آموزش ترکیب اعداد،اعداد قبل و بعد)

کد: 82980

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

حواستو جمع کن19 (نوشتن اعداد 1تا10،آموزش ترکیب اعداد،اعداد قبل و بعد)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

70000ریال

حواستو جمع کن14 (الگوهای نوشتاری،نقطه چین های تصویری)
حواستو جمع کن14 (الگوهای نوشتاری،نقطه چین های تصویری)

کد: 82973

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

حواستو جمع کن14 (الگوهای نوشتاری،نقطه چین های تصویری)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

70000ریال

حواستو جمع کن20 (مشاغل و فعالیت ها،آشنایی با فعالیت ها،محل کار و وسایل کار)
حواستو جمع کن20 (مشاغل و فعالیت ها،آشنایی با فعالیت ها،محل کار و وسایل کار)

کد: 82982

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

حواستو جمع کن20 (مشاغل و فعالیت ها،آشنایی با فعالیت ها،محل کار و وسایل کار)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

70000ریال

حواستو جمع کن15 (مهارت های نوشتاری،آمادگی برای لوح نویسی)
حواستو جمع کن15 (مهارت های نوشتاری،آمادگی برای لوح نویسی)

کد: 82975

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

حواستو جمع کن15 (مهارت های نوشتاری،آمادگی برای لوح نویسی)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

70000ریال

حواستو جمع کن21 (آشنایی با چهار فصل،آب و هوا،میوه ها،لباس ها و مراسم)
حواستو جمع کن21 (آشنایی با چهار فصل،آب و هوا،میوه ها،لباس ها و مراسم)

کد: 82983

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

حواستو جمع کن21 (آشنایی با چهار فصل،آب و هوا،میوه ها،لباس ها و مراسم)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

70000ریال

حواستو جمع کن16 (آماده سازی برای نوشتن،دفتر تمرین لوح نویسی)
حواستو جمع کن16 (آماده سازی برای نوشتن،دفتر تمرین لوح نویسی)

کد: 82976

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

حواستو جمع کن16 (آماده سازی برای نوشتن،دفتر تمرین لوح نویسی)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

70000ریال

حواستو جمع کن22 (تقویت حافظه ی بینایی،فعالیت های حافظه ی دیداری)
حواستو جمع کن22 (تقویت حافظه ی بینایی،فعالیت های حافظه ی دیداری)

کد: 82985

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

حواستو جمع کن22 (تقویت حافظه ی بینایی،فعالیت های حافظه ی دیداری)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

70000ریال

حواستو جمع کن17 (مهارت های خواندن و نوشتن،حروف نویسی،شناخت مصوت ها و صامت ها و ترکیب آن ها)
حواستو جمع کن17 (مهارت های خواندن و نوشتن،حروف نویسی،شناخت مصوت ها و صامت ها و ترکیب آن ها)

کد: 82978

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

حواستو جمع کن17 (مهارت های خواندن و نوشتن،حروف نویسی،شناخت مصوت ها و صامت ها و ترکیب آن ها)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

70000ریال

حواستو جمع کن23 (داستان خوانی،توالی و زنجیره ی تفکر)
حواستو جمع کن23 (داستان خوانی،توالی و زنجیره ی تفکر)

کد: 82986

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

حواستو جمع کن23 (داستان خوانی،توالی و زنجیره ی تفکر)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

70000ریال

حواستو جمع کن18 (تطابق و الگوبرداری،تقویت درک فضایی)
حواستو جمع کن18 (تطابق و الگوبرداری،تقویت درک فضایی)

کد: 82979

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

حواستو جمع کن18 (تطابق و الگوبرداری،تقویت درک فضایی)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

70000ریال

حواستو جمع کن11 (آموزش مفاهیم علوم،ارتباطات محیط اطراف ما)
حواستو جمع کن11 (آموزش مفاهیم علوم،ارتباطات محیط اطراف ما)

کد: 78968

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

موجودی21 جلد

حواستو جمع کن11 (آموزش مفاهیم علوم،ارتباطات محیط اطراف ما)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

65000ریال

حواستو جمع کن 7 (آموزش ریاضی،شناخت اعداد 5تا9)
حواستو جمع کن 7 (آموزش ریاضی،شناخت اعداد 5تا9)

کد: 78971

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

موجودی42 جلد

حواستو جمع کن 7 (آموزش ریاضی،شناخت اعداد 5تا9)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

65000ریال

حواستو جمع کن10 (آموزش مفاهیم علوم،آشنایی با کاربرد وسایل مختلف)
حواستو جمع کن10 (آموزش مفاهیم علوم،آشنایی با کاربرد وسایل مختلف)

کد: 78986

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

موجودی50 جلد

حواستو جمع کن10 (آموزش مفاهیم علوم،آشنایی با کاربرد وسایل مختلف)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

65000ریال

حواستو جمع کن 8 (آموزش ریاضی،شناخت،شمارش و ترتیب اعداد 1تا 9)
حواستو جمع کن 8 (آموزش ریاضی،شناخت،شمارش و ترتیب اعداد 1تا 9)

کد: 74863

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

موجودی91 جلد

حواستو جمع کن 8 (آموزش ریاضی،شناخت،شمارش و ترتیب اعداد 1تا 9)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

65000ریال

کیف کتاب قاصدک فکر کن،پیدا کن،همراه با سی دی نرم افزار آموزشی،(3جلدی)
کیف کتاب قاصدک فکر کن،پیدا کن،همراه با سی دی نرم افزار آموزشی،(3جلدی)

کد: 65617

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

کیف کتاب قاصدک فکر کن،پیدا کن،همراه با سی دی نرم افزار آموزشی،(3جلدی)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

360000ریال

قاصدک دانایی14 (ماز 1)
قاصدک دانایی14 (ماز 1)

کد: 56126

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

قاصدک دانایی14 (ماز 1)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

80000ریال

قاصدک دانایی17 (آموزش نقاشی)
قاصدک دانایی17 (آموزش نقاشی)

کد: 56129

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

قاصدک دانایی17 (آموزش نقاشی)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

80000ریال