مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : عباس محمدی اصل
در حال بارگذاری
بیناذهنیت اجتماعی
بیناذهنیت اجتماعی

کد: 90294

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: اندیشه احسان

مولف: عباس محمدی اصل

بیناذهنیت اجتماعی

ناشر

اندیشه احسان

مولف

عباس محمدی اصل

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال

انتخاباتی از جنس دیگر (مشارکت زنان در انتخابات)
انتخاباتی از جنس دیگر (مشارکت زنان در انتخابات)

کد: 85630

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: آرمان رشد

مولف: عباس محمدی اصل

انتخاباتی از جنس دیگر (مشارکت زنان در انتخابات)

ناشر

آرمان رشد

مولف

عباس محمدی اصل

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

400000ریال

ماکس وبر و خاستگاه پروتستانی نظام سرمایه داری
ماکس وبر و خاستگاه پروتستانی نظام سرمایه داری

کد: 76653

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: آرمان رشد

مولف: عباس محمدی اصل

ماکس وبر و خاستگاه پروتستانی نظام سرمایه داری

ناشر

آرمان رشد

مولف

عباس محمدی اصل

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

330000ریال

ارحام صدر (درآمدی بر زیست آسیب شناسی زنان)
ارحام صدر (درآمدی بر زیست آسیب شناسی زنان)

کد: 71839

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: آرمان رشد

مولف: عباس محمدی اصل

ارحام صدر (درآمدی بر زیست آسیب شناسی زنان)

ناشر

آرمان رشد

مولف

عباس محمدی اصل

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

جنسیت و فلسفه
جنسیت و فلسفه

کد: 71836

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: آرمان رشد

مولف: عباس محمدی اصل

جنسیت و فلسفه
240000ریال

جنسیت و فلسفه

ناشر

آرمان رشد

مولف

عباس محمدی اصل

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

240000ریال

اجتماع تنها (معماری اجتماعی بدن)
اجتماع تنها (معماری اجتماعی بدن)

کد: 71838

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: آرمان رشد

مولف: عباس محمدی اصل

اجتماع تنها (معماری اجتماعی بدن)

ناشر

آرمان رشد

مولف

عباس محمدی اصل

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

540000ریال

مسائل اجتماعی آموزش و پرورش
مسائل اجتماعی آموزش و پرورش

کد: 23845

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: علم

مولف: عباس محمدی اصل

مسائل اجتماعی آموزش و پرورش

ناشر

علم

مولف

عباس محمدی اصل

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

وزیری

قیمت

29500ریال

فرهنگ اجتماعی
فرهنگ اجتماعی

کد: 70174

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: علم

مولف: عباس محمدی اصل

فرهنگ اجتماعی
250000ریال

فرهنگ اجتماعی

ناشر

علم

مولف

عباس محمدی اصل

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

حکایت جامعه شناسی
حکایت جامعه شناسی

کد: 28709

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: علم

مولف: عباس محمدی اصل

حکایت جامعه شناسی

ناشر

علم

مولف

عباس محمدی اصل

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

وزیری

قیمت

200000ریال

پالایش اجتماعی معرفت
پالایش اجتماعی معرفت

کد: 68400

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: علم

مولف: عباس محمدی اصل

پالایش اجتماعی معرفت

ناشر

علم

مولف

عباس محمدی اصل

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

175000ریال

ساختار شکنی در پژوهش اجتماعی (پارادایم جنسیتی)،(مطالعات زنان15)
ساختار شکنی در پژوهش اجتماعی (پارادایم جنسیتی)،(مطالعات زنان15)

کد: 66781

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: شیرازه

مولف: عباس محمدی اصل

ساختار شکنی در پژوهش اجتماعی (پارادایم جنسیتی)،(مطالعات زنان15)

ناشر

شیرازه

مولف

عباس محمدی اصل

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

760000ریال

جامعه شناسی بازیل برنشتاین
جامعه شناسی بازیل برنشتاین

کد: 65942

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: آرمان رشد

مولف: عباس محمدی اصل

جامعه شناسی بازیل برنشتاین

ناشر

آرمان رشد

مولف

عباس محمدی اصل

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

انسان شناسی کلود لوی استروس (نیاز دنیای جدید به اسطوره)
انسان شناسی کلود لوی استروس (نیاز دنیای جدید به اسطوره)

کد: 65203

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: آرمان رشد

مولف: عباس محمدی اصل

انسان شناسی کلود لوی استروس (نیاز دنیای جدید به اسطوره)

ناشر

آرمان رشد

مولف

عباس محمدی اصل

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

270000ریال

پارسنز و هابرماس (رویکرد دیالکتیکی به نظام اجتماعی)
پارسنز و هابرماس (رویکرد دیالکتیکی به نظام اجتماعی)

کد: 65204

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: آرمان رشد

مولف: عباس محمدی اصل

پارسنز و هابرماس (رویکرد دیالکتیکی به نظام اجتماعی)

ناشر

آرمان رشد

مولف

عباس محمدی اصل

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

توسعه بایسته (استراتژی های ریاست جمهوری)
توسعه بایسته (استراتژی های ریاست جمهوری)

کد: 65151

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: آرمان رشد

مولف: عباس محمدی اصل

توسعه بایسته (استراتژی های ریاست جمهوری)

ناشر

آرمان رشد

مولف

عباس محمدی اصل

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

120000ریال

سویه زنانه نظریه جامعه (جهت گیری جنسیتی نظریه های جامعه شناسی)
سویه زنانه نظریه جامعه (جهت گیری جنسیتی نظریه های جامعه شناسی)

کد: 65064

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: آرمان رشد

مولف: عباس محمدی اصل

سویه زنانه نظریه جامعه (جهت گیری جنسیتی نظریه های جامعه شناسی)

ناشر

آرمان رشد

مولف

عباس محمدی اصل

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

120000ریال

اعتیاد و خانواده
اعتیاد و خانواده

کد: 65030

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: آرمان رشد

مولف: عباس محمدی اصل

اعتیاد و خانواده

ناشر

آرمان رشد

مولف

عباس محمدی اصل

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

90000ریال

آنچه زنان باید بدانند… (2جلدی)
آنچه زنان باید بدانند… (2جلدی)

کد: 62283

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: گل آذین

مولف: عباس محمدی اصل

آنچه زنان باید بدانند… (2جلدی)

ناشر

گل آذین

مولف

عباس محمدی اصل

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

جنسیت سایکوپات (روابط نابرابر جنسیتی و روان آزاری)
جنسیت سایکوپات (روابط نابرابر جنسیتی و روان آزاری)

کد: 62140

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: گل آذین

مولف: عباس محمدی اصل

جنسیت سایکوپات (روابط نابرابر جنسیتی و روان آزاری)

ناشر

گل آذین

مولف

عباس محمدی اصل

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

270000ریال

جنسیت و سلامت
جنسیت و سلامت

کد: 60908

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: گل آذین

مولف: عباس محمدی اصل

جنسیت و سلامت
200000ریال

جنسیت و سلامت

ناشر

گل آذین

مولف

عباس محمدی اصل

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

بر ساخت اجتماعی جنسیت
بر ساخت اجتماعی جنسیت

کد: 57396

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: گل آذین

مولف: عباس محمدی اصل

بر ساخت اجتماعی جنسیت

ناشر

گل آذین

مولف

عباس محمدی اصل

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

جنسیت و آگاهی تاریخی
جنسیت و آگاهی تاریخی

کد: 45048

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: گل آذین

مولف: عباس محمدی اصل

جنسیت و آگاهی تاریخی

ناشر

گل آذین

مولف

عباس محمدی اصل

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

اصول و مسائل جامعه شناسی
اصول و مسائل جامعه شناسی

کد: 42319

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: پژواک

مولف: عباس محمدی اصل

اصول و مسائل جامعه شناسی

ناشر

پژواک

مولف

عباس محمدی اصل

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

80000ریال

جامعه شناسی مقدماتی
جامعه شناسی مقدماتی

کد: 34224

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: گل آذین

مولف: عباس محمدی اصل

جامعه شناسی مقدماتی

ناشر

گل آذین

مولف

عباس محمدی اصل

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

170000ریال

جامعه شناسی کار و مدیریت صنعتی
جامعه شناسی کار و مدیریت صنعتی

کد: 34225

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: گل آذین

مولف: عباس محمدی اصل

جامعه شناسی کار و مدیریت صنعتی

ناشر

گل آذین

مولف

عباس محمدی اصل

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

90000ریال

پارسنز و نظریه کنش
پارسنز و نظریه کنش

کد: 29221

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: گل آذین

مولف: عباس محمدی اصل

پارسنز و نظریه کنش

ناشر

گل آذین

مولف

عباس محمدی اصل

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

160000ریال

جامعه شناسی ماکس وبر
جامعه شناسی ماکس وبر

کد: 29219

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: گل آذین

مولف: عباس محمدی اصل

جامعه شناسی ماکس وبر

ناشر

گل آذین

مولف

عباس محمدی اصل

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

جنسیت و خشونت
جنسیت و خشونت

کد: 28351

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: گل آذین

مولف: عباس محمدی اصل

جنسیت و خشونت
350000ریال

جنسیت و خشونت

ناشر

گل آذین

مولف

عباس محمدی اصل

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

جنسیت و زبان شناسی اجتماعی
جنسیت و زبان شناسی اجتماعی

کد: 24888

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: گل آذین

مولف: عباس محمدی اصل

جنسیت و زبان شناسی اجتماعی

ناشر

گل آذین

مولف

عباس محمدی اصل

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

500000ریال