مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
ناشر : ابریشمی،آواژه ابریشمی
در حال بارگذاری
جشن ها و آیین های ایرانی (با تکیه بر اسطوره و مردم شناسی)
جشن ها و آیین های ایرانی (با تکیه بر اسطوره و مردم شناسی)

کد: 76500

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف: حسام الدین مهدوی

جشن ها و آیین های ایرانی (با تکیه بر اسطوره و مردم شناسی)

ناشر

ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف

حسام الدین مهدوی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

380000ریال

ارشک اول:سر سلسله اشکانیان (داستانهای شاهان اشکانی 1)
ارشک اول:سر سلسله اشکانیان (داستانهای شاهان اشکانی 1)

کد: 71142

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف: فرشاد ابریشمی

ارشک اول:سر سلسله اشکانیان (داستانهای شاهان اشکانی 1)

ناشر

ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف

فرشاد ابریشمی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

جیبی

قیمت

60000ریال

شاپور دوم:انتقام پدربزرگ تا بهرام چهارم (داستانهای شاهان ساسانی 4)
شاپور دوم:انتقام پدربزرگ تا بهرام چهارم (داستانهای شاهان ساسانی 4)

کد: 71137

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف: فرشاد ابریشمی

شاپور دوم:انتقام پدربزرگ تا بهرام چهارم (داستانهای شاهان ساسانی 4)

ناشر

ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف

فرشاد ابریشمی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

جیبی

قیمت

60000ریال

بلاش اول:آرامش شرق تا فتح ارمنستان (داستانهای شاهان اشکانی 7)
بلاش اول:آرامش شرق تا فتح ارمنستان (داستانهای شاهان اشکانی 7)

کد: 71148

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف: فرشاد ابریشمی

بلاش اول:آرامش شرق تا فتح ارمنستان (داستانهای شاهان اشکانی 7)

ناشر

ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف

فرشاد ابریشمی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

جیبی

قیمت

60000ریال

مهرداد اول:از فتح ارمنستان تا دیوار چین (داستانهای شاهان اشکانی 2)
مهرداد اول:از فتح ارمنستان تا دیوار چین (داستانهای شاهان اشکانی 2)

کد: 71143

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف: فرشاد ابریشمی

مهرداد اول:از فتح ارمنستان تا دیوار چین (داستانهای شاهان اشکانی 2)

ناشر

ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف

فرشاد ابریشمی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

جیبی

قیمت

60000ریال

یزدگرد اول:از بهرام گور تا پیروز اول (داستانهای شاهان ساسانی 5)
یزدگرد اول:از بهرام گور تا پیروز اول (داستانهای شاهان ساسانی 5)

کد: 71138

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف: فرشاد ابریشمی

یزدگرد اول:از بهرام گور تا پیروز اول (داستانهای شاهان ساسانی 5)

ناشر

ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف

فرشاد ابریشمی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

جیبی

قیمت

60000ریال

خسرو:جنگهای متمادی ایران و روم (داستانهای شاهان اشکانی 8)
خسرو:جنگهای متمادی ایران و روم (داستانهای شاهان اشکانی 8)

کد: 71149

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف: فرشاد ابریشمی

خسرو:جنگهای متمادی ایران و روم (داستانهای شاهان اشکانی 8)

ناشر

ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف

فرشاد ابریشمی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

جیبی

قیمت

60000ریال

مهرداد دوم:از فتح ارمنستان تا دیوار چین (داستانهای شاهان اشکانی 3)
مهرداد دوم:از فتح ارمنستان تا دیوار چین (داستانهای شاهان اشکانی 3)

کد: 71144

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف: فرشاد ابریشمی

مهرداد دوم:از فتح ارمنستان تا دیوار چین (داستانهای شاهان اشکانی 3)

ناشر

ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف

فرشاد ابریشمی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

جیبی

قیمت

60000ریال

بلاش:از بلاش تا خسرو انوشیروان (داستانهای شاهان ساسانی 6)
بلاش:از بلاش تا خسرو انوشیروان (داستانهای شاهان ساسانی 6)

کد: 71139

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف: فرشاد ابریشمی

بلاش:از بلاش تا خسرو انوشیروان (داستانهای شاهان ساسانی 6)

ناشر

ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف

فرشاد ابریشمی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

جیبی

قیمت

60000ریال

اردشیر بابکان:سر سلسله ساسانیان (داستانهای شاهان ساسانی 1)
اردشیر بابکان:سر سلسله ساسانیان (داستانهای شاهان ساسانی 1)

کد: 71134

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف: فرشاد ابریشمی

اردشیر بابکان:سر سلسله ساسانیان (داستانهای شاهان ساسانی 1)

ناشر

ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف

فرشاد ابریشمی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

جیبی

قیمت

60000ریال

مجموعه شاهان ساسانی (تاریخ چهارصد ساله حکومت ساسانیان)،(8جلدی،باقاب)
مجموعه شاهان ساسانی (تاریخ چهارصد ساله حکومت ساسانیان)،(8جلدی،باقاب)

کد: 71150

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف: فرشاد ابریشمی

مجموعه شاهان ساسانی (تاریخ چهارصد ساله حکومت ساسانیان)،(8جلدی،باقاب)

ناشر

ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف

فرشاد ابریشمی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

جیبی

قیمت

500000ریال

فرهاد سوم:ظهور سورنا سردار بزرگ اشکانی (داستانهای شاهان اشکانی 4)
فرهاد سوم:ظهور سورنا سردار بزرگ اشکانی (داستانهای شاهان اشکانی 4)

کد: 71145

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف: فرشاد ابریشمی

فرهاد سوم:ظهور سورنا سردار بزرگ اشکانی (داستانهای شاهان اشکانی 4)

ناشر

ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف

فرشاد ابریشمی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

جیبی

قیمت

60000ریال

هرمزد چهارم:بهرام چوبین تا خسرو پرویز (داستانهای شاهان ساسانی 7)
هرمزد چهارم:بهرام چوبین تا خسرو پرویز (داستانهای شاهان ساسانی 7)

کد: 71140

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف: فرشاد ابریشمی

هرمزد چهارم:بهرام چوبین تا خسرو پرویز (داستانهای شاهان ساسانی 7)

ناشر

ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف

فرشاد ابریشمی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

جیبی

قیمت

60000ریال

شاپور اول:اقتدار ایران و سه شکست روم (داستانهای شاهان ساسانی 2)
شاپور اول:اقتدار ایران و سه شکست روم (داستانهای شاهان ساسانی 2)

کد: 71135

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف: فرشاد ابریشمی

شاپور اول:اقتدار ایران و سه شکست روم (داستانهای شاهان ساسانی 2)

ناشر

ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف

فرشاد ابریشمی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

جیبی

قیمت

60000ریال

مجموعه شاهان اشکانی (تاریخ چهارصد ساله حکومت اشکانی)،(8جلدی،باقاب)
مجموعه شاهان اشکانی (تاریخ چهارصد ساله حکومت اشکانی)،(8جلدی،باقاب)

کد: 71151

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف: فرشاد ابریشمی

مجموعه شاهان اشکانی (تاریخ چهارصد ساله حکومت اشکانی)،(8جلدی،باقاب)

ناشر

ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف

فرشاد ابریشمی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

جیبی

قیمت

500000ریال

فرهاد چهارم:دسیسه ملکه موزا (داستانهای شاهان اشکانی 5)
فرهاد چهارم:دسیسه ملکه موزا (داستانهای شاهان اشکانی 5)

کد: 71146

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف: فرشاد ابریشمی

فرهاد چهارم:دسیسه ملکه موزا (داستانهای شاهان اشکانی 5)

ناشر

ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف

فرشاد ابریشمی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

جیبی

قیمت

60000ریال

قباد دوم (شیرویه):جانشینان تا یزدگرد سوم (داستانهای شاهان ساسانی 8)
قباد دوم (شیرویه):جانشینان تا یزدگرد سوم (داستانهای شاهان ساسانی 8)

کد: 71141

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف: فرشاد ابریشمی

قباد دوم (شیرویه):جانشینان تا یزدگرد سوم (داستانهای شاهان ساسانی 8)

ناشر

ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف

فرشاد ابریشمی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

جیبی

قیمت

60000ریال

هرمزد اول:حکومت هفت پادشاه ساسانی (داستانهای شاهان ساسانی 3)
هرمزد اول:حکومت هفت پادشاه ساسانی (داستانهای شاهان ساسانی 3)

کد: 71136

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف: فرشاد ابریشمی

هرمزد اول:حکومت هفت پادشاه ساسانی (داستانهای شاهان ساسانی 3)

ناشر

ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف

فرشاد ابریشمی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

جیبی

قیمت

60000ریال

ارد سوم:حکومت هفت پادشاه اشکانی (داستانهای شاهان اشکانی 6)
ارد سوم:حکومت هفت پادشاه اشکانی (داستانهای شاهان اشکانی 6)

کد: 71147

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف: فرشاد ابریشمی

ارد سوم:حکومت هفت پادشاه اشکانی (داستانهای شاهان اشکانی 6)

ناشر

ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف

فرشاد ابریشمی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

جیبی

قیمت

60000ریال

سفرنامه مظفرالدین شاه به فرنگ
سفرنامه مظفرالدین شاه به فرنگ

کد: 48070

گروه بندی: سفرنامه

ناشر: ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف: مظفرالدین شاه قاجار

سفرنامه مظفرالدین شاه به فرنگ

ناشر

ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف

مظفرالدین شاه قاجار

گروه بندی

سفرنامه

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

قاجار بروایتی دیگر
قاجار بروایتی دیگر

کد: 48066

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف: فرشاد ابریشمی

قاجار بروایتی دیگر

ناشر

ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف

فرشاد ابریشمی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

سفرنامه ناصرالدین شاه به خراسان
سفرنامه ناصرالدین شاه به خراسان

کد: 48063

گروه بندی: سفرنامه

ناشر: ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف: ناصرالدین قاجار

سفرنامه ناصرالدین شاه به خراسان

ناشر

ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف

ناصرالدین قاجار

گروه بندی

سفرنامه

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

سفرنامه ناصرالدین شاه به مازندران
سفرنامه ناصرالدین شاه به مازندران

کد: 48064

گروه بندی: سفرنامه

ناشر: ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف: ناصرالدین قاجار

سفرنامه ناصرالدین شاه به مازندران

ناشر

ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف

ناصرالدین قاجار

گروه بندی

سفرنامه

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

دیوان ناصرالدین شاه
دیوان ناصرالدین شاه

کد: 48065

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف: ناصرالدین قاجار

دیوان ناصرالدین شاه

ناشر

ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف

ناصرالدین قاجار

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

تاریخ عضدی (شرح حال فتحعلیشاه قاجار)
تاریخ عضدی (شرح حال فتحعلیشاه قاجار)

کد: 25572

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف: احمدمیرزا عضدالدوله

تاریخ عضدی (شرح حال فتحعلیشاه قاجار)

ناشر

ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف

احمدمیرزا عضدالدوله

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال

سفرنامه ناصرالدین شاه به کربلا و نجف
سفرنامه ناصرالدین شاه به کربلا و نجف

کد: 24273

گروه بندی: سفرنامه

ناشر: ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف: ناصرالدین قاجار

سفرنامه ناصرالدین شاه به کربلا و نجف

ناشر

ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف

ناصرالدین قاجار

گروه بندی

سفرنامه

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

سفرنامه ناصرالدین شاه به فرنگ
سفرنامه ناصرالدین شاه به فرنگ

کد: 24274

گروه بندی: سفرنامه

ناشر: ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف: ناصرالدین قاجار

سفرنامه ناصرالدین شاه به فرنگ

ناشر

ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف

ناصرالدین قاجار

گروه بندی

سفرنامه

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال