موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات این کتاب‌ها را برای مطالعه در آدینه روز به شما پیشنهاد می‌دهد:

برای خرید و ثبت سفارش کتاب جامعه‌شناسی دین کلیک کنید

برای خرید و ثبت سفارش کتاب اقتدا به محمد (ص) (نگرشی نو به اسلام در جهان معاصر) کلیک کنید

برای خرید و ثبت سفارش کتاب تحریرهای رود (گزیده اشعار عاشورایی) کلیک کنید