پویش نه به پلاستیک

سالهاست که در مورد اثرات مخرب و منفی استفاده از مواد و متریال غیر قابل بازیافت به زندگی موجودات زنده صحبت به میان است. مواد غیر بازگشتی که با محیط زیست سازگاری ندارند و طی سالها در میان طبیعت بدون تغییر باقی مانده و چرخه محیط زیست را به تخریب نزدیک می کنند.

با شکل گیری پویش مردمی و خودجوشی با نام ” # نه به پلاستیک ” هر روز به تعداد دنبال کنندگان این پویش مردمی اضافه و عده بیشتری به جمع حامیان این کمپین می پیوندند.

کاربران زیادی هر روز با گذاشتن پست های مربوط سعی دارند ابعادی متفاوت از این عادت رایج و غلط را نمایش دهند. به نظر می رسد این قبیل حرکات خودجوش شاید با اطلاع رسانی از جنس فضای مجازی بتواند دامنه فراگیرتر و بیشتری را در حوزه این قبیل اطلاع رسانی ها پیدا کرده و به هدف برسد.