کتاب چهل نامه کوتاه به همسرم شامل نامه‌های نادر ابراهیمی به همسرش به همت نشر روزبهان تجدید چاپ شده است.خود نادر ابراهیمی در این ارتباط می‌نویسد: آن روزها که تازه تمرین خطاطی را شروع کرده بودم،حدود سال‌های 65-63 به هنگام نوشتن،در تنهایی -در فضایی که بوی تلخ مرکب ایرانی در آن می‌پیچید و صدای سنتی قلم نی،تسکین دهنده‌ی خاطرم می‌شد که گرد ملالی چون غبار بسیار نرم بر کل آن نشسته بود- غالبا به یاد همسرم می‌افتادم که او نیز همچون من و شاید نه همچون من اما به شکلی،گهگاه و بیش از گهگاه،دلگرفتگی،قلبش را خاکستری رنگ می‌کرد و به جستجو در ریشه‌های آن و در اختیار گرفتن عواملش می‌کوشیدم.پس یکی از خوب‌ترین راه‌های رسیدن به این مقصود را در این دیدم که متن تمرین‌های خطاطی‌ام را تا آن‌جا که مقدور باشد به نامه‌های کوتاهی به همسرم اختصاص دهم.مجموعه این نامه‌ها در اثر حاضر گردآوری شده‌اند.چاپ سی و هفتم چهل نامه کوتاه به همسرم با قیمت 16 هزار تومان عرضه شده است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید