فرهنگ مطالعه در ژاپن

ژاپن کشوری پیشرفته که همواره نگاه بزرگی به ترویج مطالعه و کتابخوانی دارد .

همچنین ژاپنی ها از سرانه مطالعه بالایی در جهان برخوردارند اما به ترویج این فرهنگ پایبند و از روش های زیادی برای افزایش سرانه مطالعه در کشور خود استفاده میکنند .