فرم استخدام

شماره همراه (الزامی)

سن

شماره تماس ثابت (الزامی)

قد

تحصیلات
زیر دیپلمدیپلمفوق دیپلمکارشناسی و بالاتر

وزن

رشته تحصیلی

جنسیت
زنمرد

وضعیت تأهل
مجردمتأهل

محدوده سکونت
تهرانورامینپاکدشتکرجسایر

شرقغربشمالجنوب

کارت پایان خدمت
ندارمدارم

وضعیت جسمانی
سالمدارای معلولیت


توضیحات