کتاب “عقاید یک دلقک” رمان جاودانه هاینریش بل با یک ترجمه جدید توسط نشر ماهی به چاپ رسیده است.عقاید یک دلقک متعلق به گروهی از آثار ادبی است که ویژگی بارزشان اصطکاک عمیق نویسنده با مسائل اجتماعی جامعه و زمانه‌اش است،یعنی جامعه‌ی آلمان غربی پس از جنگ جهانی دوم.نویسنده در رمان حاضر،پیش از آنکه نویسنده باشد،شهروند مسئول است.به این اعتبار،عقاید یک دلقک از آن دسته آثار ادبی است که ضمن روایت داستانی مشخص،سخت دلمشغول رویدادهای جامعه و احیانا معترض به روال جاری آن هستند.سبک بُل در عقاید یک دلقک سبکی منحصر به فرد است و نگاه تیزبین بُل به آلمان پس از جنگ،نگاهی ریزبین،موشکافانه و تحلیلی است.ترجمه‌ی سپاس ریوندی از این رمان هاینریش بُل، در 300 صفحه‌ی رقعی و با جلد نرم منتشر شده و قیمت آن 24 هزار تومان است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید