آسیب شناسی اجتماعی از شاخه‌های مهم و بنیادی دانش جامعه شناسی و گام اول در مبارزه با کم و کاستی های فرهنگی در هر جامعه‌ای است.کتاب “خلق و خوی ایرانیان در سه دهه اخیر” تلاشی است در راستای همین هدف و با نگاهی بر کاستی‌های فرهنگی موجود در سه دهه اخیر،سعی بر بهبود اوضاع دارد.کتاب حاضر بر روی خصوصیات مربوط به حوزه اخلاق اجتماعی از سال 1368 به بعد که جامعه و مردم در رفتار،آداب و خلقیات تغییر ناگهانی کرده‌اند تمرکز می‌کند .البته به طور حتم، بدون در نظر گرفتن خلقیات ایرانیان در دوران باستان،ایران میانه و ایران معاصر نمی‌توان به بررسی خلق و خوی کنونی مردم ایران پرداخت.در ایران باستان،ایران میانه و ایران معاصر سه چیز مورد مذمت حکومتیان و مردم قرار می‌گرفت و به خصوص در ایران باستان ایرانیان این سه چیز را زشت و ناپسند می‌دانستند و لیکن در سه دهه اخیر،این سه چیز فرهنگ رایج روزمره شده است: 1-قرض گرفتن و قرض دادن 2-رشاء و ارتشاء 3-دروغ گفتن.اثر حاضر با مکتوب کردن این اتفاقات درصدد تلاش برای واکاوی دلایل این پسرفت هاست.”خلق و خوی ایرانیان در سه دهه اخیر” را داود علی بابایی به نگارش درآورده و انتشارات امید فردا این کتاب را در 195 صفحه،قطع رقعی و قیمت 14 هزار تومان عرضه کرده است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات