کتاب شخصیت گروه‌های خونی اثر توشیتاکا نومی و الکساندر بشر توسط نشر نقش و نگار تجدید چاپ و مجددا به کتابفروشی‌ها بازگشته است. نویسندگان این کتاب معتقدند شخصیت افراد، با توجه به گروه خونی آنها مشخص می‌شود. هر انسانی مظهر گروه خونی خود است و تاثیر گروه خونی در افکار و رفتارش انکار ناشدنی است. اگر از گروه خونی او هستید، هدف گرا و مشتاقید. اگر از گروه خونی آ هستید خوش‌بین، اگر از گروه خونی بی هستید انعطاف‌پذیر و خلاقید. اگر از گروه خونی آ بی هستید رهبری هستید ذاتی با سیاست معقول…

چاپ چهارم شخصیت گروه‌های خونی با قیمت 25 هزار تومان عرضه شده است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید