پژوهش‌های جامعه شناسانه بر بستر تاریخی همواره یکی از زمینه‌های مورد علاقه‌ی جامعه شناسان در ادوار مختلف بوده است.این مسئله به خصوص در تاریخ معاصر ایران و به ویژه در دوران قاجار، از آنجا تبدیل به زمینه‌ی مسئله مندی می‌شود که در این دوران تصویر برساخته‌ی اجتماعی از زن و هویت زنانه همواره تصویری در خفا و پشت نقاب بوده است. حالا مرضیه بهرامی برومند بر پایه بازنمایی هویت جنسی دست به تالیف کتابی با عنوان “دیگری در اندرونی” زده است. سبک معماری خانه‌های درون‌گرای قاجاریه علاوه بر بازتولید قاعده‌ی تفکیک فضای جنسیتی و تعیین اندرونی به عنوان محدوده‌ای زنانه، زنان را دراین مکان‌بخشی و توزیع بدن‌ها آماده می‌کند تا برای مادرانگی و همسربودگی تربیت شوند.در اثر حاضر، چگونگی دیده شدن زنانگی در گفتمان حاکم و فضای انضباطی و مرزبندی فضای خانه‌های عصر قاجار ، با الهام از آرای فوکو، مورد تحلیل قرار گرفته و چگونگی برساخت فضای عمومی و خصوصی را در پیوند با مناسبات قدرت نظام حاکم، مورد مطالعه قرار می‌دهد.اینکه در عرصه حیات اجتماعی به لحاظ تاریخی چه سوژه-ابژه هایی نشان داده می‌شود و چه مواردی به غیاب رانده می‌شود می‌تواند به ویژه برای تحلیلگران اجتماعی و علاقمندان به حوزه مطالعات زنان حاوی نکات قابل تاملی باشد.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید