کتاب دین و دولت در ایران،نقش علما در دوره‌ی قاجار، از مهمترین کتابهای بررسی نقش روحانیان در دوره  قاجار پس از سالها که در زمره کتابهای نایاب قرار داشت به همت انتشارات توس مجددا چاپ و به بازار نشر عرضه شده است.پروفسور حامد الگار نویسنده‌ی کتاب، استاد مطالعات اسلامی و زبان فارسی در دانشگاه برکلی است. دکتر علی نقی منزوی این کتاب را یکی از سودمندترین کتبی که درباره تاریخ اجتماعی معاصر دو قرن اخیر کشور نگاشته شده می‌داند.کتاب در چهارده فصل نگاشته شده و در فصول مختلف کتاب، مواردی چون منابع درآمد علما،عوامل کلی تعیین کننده‌ی گرایش علما نسبت به دولت،آغا محمدخان قاجار و علما،لغو امتیاز تنباکو و نتایج آن،مخالفت روحانیان با امین الدوله و امین السلطان و… مورد بررسی قرار گرفته‌اند.کتاب حاضر در 382 صفحه و جلد سخت و با قیمت 38 هزار تومان به بازار نشر عرضه شده است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید