نشر جمهوری مجموعه‌ای دو جلدی از حکایات مثنوی معنوی مولوی را با عنوان “کلیات مثنوی به نثر ” به بازار نشر عرضه کرده است.سخن گفتن از مثنوی معنوی سهل و ممتنع است.سهل از آن جهت که این مجموعه‌ی ادبی و حکمی آنقدر متنوع و پرماجراست که می‌توان به راحتی صفحات بسیار از حکایات و روایاتش نوشت و ساعت‌ها و روزها از ابتکارات و ابداعاتش سخن گفت و ممتنع است،چون این دریای ژرف موج خیز و بیکران را چگونه میتوان وصف کرد؟دریایی که کرانه‌هایش تا آستانه‌ی قله‌های دین،اخلاق،ادب،هنر و…کشیده شده است.در این مجموعه حکایاتی چون عاشق شدن پادشاه بر کنیزک رنجور و تدبیر کردن در صحت او،حکایت بقال و طوطی و روغن ریختن طوطی در دکان،مضرت تعظیم خلق و انگشت نمای شدن،حمله بردن سگ بر کور گدا و…جمع‌آوری شده‌اند.این مجموعه به کوشش رحیمه گرجیان و با مقدمه‌ی دکتر سید حسن شهرستانی گردآوری شده و قیمت آن 65 هزار تومان است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید