تا ساعاتی دیگر و از راس ساعت 16:30 سمینار خانواده موفق 3 به همت موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات در مجموعه فرهنگسرای اشراق (سالن سینما) برگزار خواهد شد. سمینار جذابی که قرار است در آن، شاهین فرهنگ نکات کاربردی مطرح شده در دو سمینار قبلی را پیگیری کند. این سمینار نیز قطع به یقین نکات طلایی و کاربردی زیادی به همراه خواهد داشت.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات