عمر واژه‌ی ایدئولوژی به بیش از دو قرن نمی‌رسد،اما عمر پدیده‌ای که این نام را بر آن نهاده‌اند،به اعتبار بسیاری از نظریه پردازان،بسیار بیشتر است.شاید همسن و سال انسان. کمال خسروی دست به تالیف کتابی زده تا بر بستر این تاریخ و با چیرگی بر دشواری‌ها، راهی برای نقد ایدئولوژی باز کند.علم اجتماعی،روشنگر و ستیزه جوست.به منزله علم، روشنگر است و به منزله رویکرد اجتماعی، ستیزه جو.خاستگاه و ریشه ایدئولوژی‌ها چیست و ایدئولوژی ها چگونه بر هنر،ادبیات،جامعه و سیاست تاثیر می‌گذارند؟هاینریش بل در سرآغاز کتابش “آبروی از دست رفته کاترینا بلوم” نوشته است که شباهت‌های احتمالی رویدادها و شخصیت‌های این داستان با رویدادها و شخصیت‌های واقعی،نه عامدانه است و نه تصادفی،بلکه اجتناب ناپذیر است.نقد ایدئولوژی، تلاشی است تئوریک در ساحت نقد.چالش با این مفهوم نیز نه عامدانه است و نه تصادفی،بلکه به اعتبار ماهیت نقد اجتناب ناپذیر است.گفتنی است این کتاب توسط نشر اختران و با جلد نرم منتشر شده و قیمت آن 28 هزار تومان است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات.