احتساب تخفیف کالا

نوع محاسبه ی تخفیف کالا بر اساس قرارداد و نوع همکاری مان با هر کتابفروش، ارگان و… متغیر می باشد.