کتاب کار و فراغت ایرانیان پیرامون آسیب شناسی کار کردن و فراغت داشتن مردم در جامعه ایران به قلم حسن قاضی مرادی به چاپ دوم رسیده و روانه بازار نشر شده است.حسن قاضی مرادی از جمله جامعه شناسان و پژوهشگران حوزه‌ی علوم اجتماعی است که تمرکز خود را بر روی حوزه آسیب شناسیِ فرهنگی قرار داده است.با رشد نیروی کار،اعتلای علوم  و نیز گذار از اقتصاد معیشتی به اقتصاد کالایی،زمان فراغت از زمان کار متمایز شد و کوشش کتاب حاضر بر مبنای بررسی این دو پایه در جامعه‌ی ایران است.چاپ دوم کار و فراغت ایرانیان به قیمت 12 هزار تومان عرضه شده است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید